Verkoopsvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden van de onderneming met de handelsnaam ATuin, gevestigd te Arisdonk 143 – 9950 Lievegem

Prijzen
De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op moment van verschijning op de site. Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendingskosten.

Verkoopsovereenkomst
Het verkoopscontract wordt opgemaakt bij de laatste stap van de bestelprocedure. U aanvaardt dan ook van rechtswege de volledige, onderhavige algemene voorwaarden. Het verkoopscontract wordt pas definitief wanneer deze bevestigd wordt door de betaling van de prijs door de koper. ATuin houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren indien bepaalde onregelmatigheden zich voordoen. U wordt hiervan binnen de 48 uur per e-mail van op de hoogte gebracht.

Levering
Afhankelijk van het tijdstip dat wij uw betaling ontvangen, kan een bestelling in de meeste gevallen geleverd worden binnen de 3 à 5 werkdagen. In drukke periodes, zoals in het voorjaar, kan dit echter langer zijn. Tijdens het bestellen staat bij ‘Verzendwijze’ steeds de actuele leveringstermijn. Bij bestellingen met grote of speciale maten of planten die moeilijk verkrijgbaar zijn kan de leveringstermijn echter langer zijn. De vooropgestelde leveringsdata zijn steeds onder voorbehoud van goede weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden wordt uw bestelling later geleverd. Wij brengen u hiervan via e-mail op de hoogte. Indien de koper een foutief leveringsadres opgeeft, of de goederen kunnen op het opgegeven adres niet afgeleverd worden, zullen de kosten voor nieuwe verzending steeds ten laste van de koper zijn. Bij bepaalde gevallen van overmacht kan de verkoper van zijn leveringsplicht ontheven worden (bv brand, staking, vorstschade…). In dit geval wordt de koper terugbetaald. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. De geleverde goederen blijven integraal en exclusief eigendom van ATuin tot volledige betaling van hoofdsom, intresten en eventuele andere kosten ontvangen is. De goederen worden bij een thuislevering op de begane grond (gelijkvloers) afgeleverd. Dit wil zeggen dat we enkel naast de vrachtwagen of in de directe omgeving ervan lossen. Het voertuig mag de verharde weg nooit verlaten.

Verlies of beschadiging bij transport
Eventuele schade dient binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen aan ons te worden meegedeeld. Zoniet kan er geen sprake zijn van terugname of vervanging van de goederen.

Bedenktijd / herroepingsrecht
In geval van verkoop op afstand, waarbij de goederen verzonden worden en niet ter plaatse afgehaald, en indien het een consument betreft, heeft deze het recht om van de aankoop af te zien, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen een termijn van 14 werkdagen, zaterdag inbegrepen, vanaf de dag die volgt op de levering van het product. In voorkomend geval dient de consument de leveringskosten te betalen en op eigen kosten de goederen terug te bezorgen. De consument beschikt evenwel niet over het recht om van de aankoop van producten die niet door hun aard kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen, planten, bomen, bloembollen edm.) af te zien.

Annulatie
Annulatie of wijziging van een bestelling is niet mogelijk. Voorschotten zijn niet recupereerbaar bij annulatie van een bestelling.

Klachten
Klachten kunnen per email ingediend worden via info@atuin.be. ATuin verbindt zich ertoe elke klacht binnen de 7 werkdagen te behandelen en te beantwoorden.

Garantie
De garantietermijn en -voorwaarden kunnen verschillen van product tot product. Indien u voor een bepaald artikel aanspraak wilt maken op de ervoor voorziene garantie dan kan u ons best een e-mail sturen. De garantie op planten  is enkel van toepassing op planten die in volle grond verder gekweekt worden. Uitgesloten van de groeigarantie is het afsterven van de plant als gevolg van uitdroging, infectie door insecten, schimmels of andere belagers en het verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen. Hagen die zonder steundraad en bomen die zonder boompaal geplant zijn vallen ook niet onder de groeigarantie. Eventuele transportkosten zijn ten laste van de koper.

Procedure van terugneming
Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet aanvaard.

Informatie
ATuin levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie, op of via de site, onbeschikbaar zou zijn, zal ATuin de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. ATuin kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren op info@atuin.be. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever of de respectievelijke eigenaar van de data. Foto’s en andere data zijn beschermd door intellectuele rechten en mogen niet gekopieerd worden of op eender welke manier voor andere doeleinden gebruikt worden. De intellectuele rechten behoren toe aan ATuin of rechthoudende derden.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van ATuin beperkt zich tot maximaal de vervanging van de geleverde goederen ter waarde van het factuurbedrag exclusief BTW.  ATuin geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. ATuin verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.