Informatie over de fytosanitaire voorschriften

Met de nieuwe plantengezondheidswetgeving wil Europa meer bescherming bieden tegen de insleep van schadelijke organismen in Europa.
Betere bescherming tegen risico’s, meer aandacht voor traceerbaarheid en de juiste maatregelen kunnen treffen bij een incident zijn de sleutelpunten waar men op wil inspelen. De nieuwe regelgeving treedt in voege op 14 december 2019.

De insleep van uitheemse plaagorganismen (=quarantaineorganismen) voor planten voorkomen is essentieel om een duurzame land-, tuin- en bosbouw mogelijk te maken, de voedselvoorziening veilig te stellen en onze leefomgeving te beschermen. Met de mondialisering van de handel is de kans op insleep van dergelijke organismen sterk toegenomen. Door de klimaatverandering kunnen ze in onze streken overleven, zich vestigen en grote economische en ecologische schade aanrichten.

Plantengezondheidsverordening (EU) 2016/2031 introduceert een proactieve aanpak om de insleep van uitheemse plaagorganismen in de EU te voorkomen. Door in te zetten op preventieve maatregelen, grondig toezicht op het grondgebied en zich voor te bereiden op mogelijke uitbraken willen de lidstaten de opbrengstverliezen en de hoge kosten die gepaard gaan met bestrijdingsmaatregelen beperken.

De belangrijkste veranderingen in de wetgeving hebben betrekking op :

  • De fytosanitaire invoercontroles
  • Het gebruik van plantenpaspoorten

De plantengezondheidsverordening vormt de basis van het plantengezondheidsbeleid in de EU. De Europese Commissie is volop bezig om deze verordening verder aan te vullen met meer gedetailleerde bepalingen (onder andere de lijsten van plaagorganismen, bijzondere fytosanitaire eisen voor invoer en voor het intracommunautair verkeer van planten, plantaardige producten en andere materialen, …) zodat er transparante en uniforme regels inzake plantengezondheid van toepassing zijn in alle lidstaten van de EU.

Voorbeeld van een gewoon plantenpaspoort

Plantenpaspoort